ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง  ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล  ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 2

-----------------------

                  ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล รวมทั้งการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองานต้นแบบทางด้านฮาลาล โดยมีรายละเอียดของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ตามเอกสารแนบR59

   ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยสถาบันฮาลาล 2559 รอบสอง  |    ยุทธศาสตร์วิจัยด้านฮาลาล 

  แบบฟอร์ม ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปี 2559 รอบ 2