ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560

   ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยสถาบันฮาลาล 2560 ยุทธศาสตร์วิจัยฮาลาลแบบฟอร์ม ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปี 2560   

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง  ทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล  ประจำปีงบประมาณ 2560

-----------------------

                  ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล รวมทั้งการวิจัยประเภทสิ่งประดิษฐ์หรืองานต้นแบบทางด้านฮาลาล โดยมีรายละเอียดของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ตามเอกสารแนบR60