ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2561

R61cover

ยุทธศาสตร์วิจัยด้านฮาลาล  ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์

แนวทางการวิจัย

 1. พัฒนาอาหารฮาลาลให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พัฒนาด้านวัตถุดิบ และผลผลิตเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานให้ได้รับความเชื่อถือ พัฒนาการสร้างตราสินค้าและการตลาดอาหารฮาลาล

1.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อการแข่งขัน
1.2 การผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล
1.3 กระบวนการผลิตตามหลักการฮาลาล
1.4 กระบวนการผลิตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มี
คุณภาพและมีอายุเก็บรักษายาวนาน
1.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากวัสดุท้องถิ่น

1.6 การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
1.7 กระบวนตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล
1.8 การตลาดของอาหารฮาลาลในต่างประเทศ
1.9 การสร้างตราสินค้าอาหารฮาลาลในต่างประเทศ

 1. พัฒนาระบบและกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทยให้ได้รับความเชื่อมั่น

2.1 ความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล
2.2 พัฒนาวิธีการตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลและการติดตามการรักษา
มาตรฐานฮาลาล

 1. พัฒนาระบบ Logistics สำหรับสินค้าฮาลาล

3.1 ความต้องการระบบขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3.2 การพัฒนาวิธีการขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าฮาลาล

 1. พัฒนาธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและโรงแรมให้ได้รับรอง
  มาตรฐานฮาลาล

4.1 ระบบการให้การรับรองการเชือดสัตว์ฮาลาล
4.2 พัฒนาระบบการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลแก่ธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและ
โรงแรม

 1. ธุรกรรมการเงินแบบฮาลาล

5.1 ทัศนคติการเข้าถึงและโอกาสการใช้ธุรกรรมการเงินแบบฮาลาลของผู้ประกอบกิจการฮาลาล

5.2 ระบบธุรกรรมการเงินที่เอื้อต่อการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล

 1. พัฒนาการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล

6.1 การผลิตและการตรวจสอบวัสดุ เพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล

6.2 การพัฒนาผลิตภัณ์เครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล

 1. พัฒนาการผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล

7.1 การผลิตและการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่องสำอางค์ฮาลาล
7.2 กระบวนการผลิตและการใช้วัสดุผลิตเครื่องสำอางฮาลาล
7.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลจากวัสดุท้องถิ่น
7.4 การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาล
7.5 ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเครื่องสำอางฮาลาล

 1. พัฒนาระบบการบริการโรงพยาบาล

8.1 ความต้องการของการให้บริการของโรงพยาบาลแบบวิถีมุสลิม
8.2 การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลแบบวิถีมุสลิม
8.3 ระบบการแพทย์วิถีมุสลิมที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงการดูแลรักษา 
(medical tourism)

 1. พัฒนาการบริการสปาฮาลาล

9.1 การพัฒนาบุคลากรด้านบริการสปาฮาลาล
9.2 การพัฒนาและใช้วัสดุประกอบสปาที่มีมาตรฐานฮาลาล


R61cover

1. ประกาศสถาบันฮาลาล 
2. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ          

          2.1  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย
          2.2  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ (แบบวิจัย 11)
          2.3  เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)
          2.4  แบบรายงานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบวิจัย 17)
          2.5  แบบกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี (แบบวิจัย 18)
          2.6  สรุปโครงการที่กำลังดำเนินการ (แบบวิจัย 7)
3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
          3.1  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2 ฮาลาล) 
          3.2  แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5ฮาลาล)
          3.3  แบบฟอร์มการปรับปรุงไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย (แบบวิจัย 6ฮาลาล)
          3.4  แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน
          3.5  แบบตรวจสอบโครงการวิจัยฯ เบื้องต้น (แบบวิจัย 12)
          3.6  แบบแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 131)
          3.7 แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอขยาย (แบบวิจัย 14.1)
          3.8 แบบประเมินรายงานผลการวิจัยฉบับร่าง
          3.9 แบบฟอร์มแบ่งเงินงวด
4. เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณ 61